[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
แผนงานและความร่วมมือ

ปฎิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มเสนอโครงการประจำปี 2565

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ปรัชญา

*เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา

*คู่มือและเครื่องมือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองปี 2562

มาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2563

คู่มือรายงานการประเมินแผนกวิชา ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินภายนอกรอบสี่ พ.ศ.2559-2561 กลุ่มสถานศึกษานำร่อง

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563

ายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559

 

เว็บออนไลน์

ครูพร้อม
iTeacher
Elibray
grade
regisonline
nevia
v-cop
กองทุน

แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายมนตรี ศรีสุระ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร
Click ดูประวัติ
นายธีระพงษ์ วาทโยธา
ครู
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
Click ดูประวัติ
นายเจษฎา สนสุภาพ
ครูผู้ช่วย
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
Click ดูประวัติ
นายชนคุณ สืบทรัพย์
พนักงานราชการ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
Click ดูประวัติ
นายสุเคน สิทธิวงศ์
พนักงานราชการ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
Click ดูประวัติ
นายธีรุตน์ พฤฒิวณิชย์กุล
ครูพิเศษสอน
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
27 : แผนกวิชาพืชศาสตร์
29 : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
30 : แผนกวิชาประมง
31 : แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
32 : แผนกวิชาช่างกลเกษตร
33 : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
34 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
35 : ทำเนียบผู้บริหาร