[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
แผนงานและความร่วมมือ

ปฎิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มเสนอโครงการประจำปี 2565

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ปรัชญา

*เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา

*คู่มือและเครื่องมือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองปี 2562

มาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2563

คู่มือรายงานการประเมินแผนกวิชา ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินภายนอกรอบสี่ พ.ศ.2559-2561 กลุ่มสถานศึกษานำร่อง

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563

ายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559

 

เว็บออนไลน์

ครูพร้อม
iTeacher
Elibray
grade
regisonline
nevia
v-cop
กองทุน

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาอาหาร BSF Flakes สําหรับอนุบาลลูกปลานิล

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุชาดา ทมไพร นางสาวรัตนาวลี ศิริวงษ์
อังคาร ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 376    จำนวนการดาวน์โหลด : 170 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ปลาป่นเป็นส่วนผสมหลักในอาหารปลา ซึ่งได้จากการที่
ชาวประมงใช้อวนตาถี่ลากปลาทําให้ปลาเล็กติดอวนจํานวนมาก ซึ่ง
เรียกว่าปลาเป็ดเป็นปลาเล็กที่คัดขนาดออกจากแพปลาแล้วถูกส่งเข้า
โรงงานแปรรูปเพื่อผลิตปลาป่น แต่ในปัจจุบันปริมาณปลาในทะเลลดลง
ทําให้ปลาป่นมีราคาสูงขึ้น สอดคล้องกับปริมาณปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบ
เรือใน5 จังหวัดภาคใต้ช่วงปี 2559-2561 มีแนวโน้มลดลง (กอง
นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, 2561) และในการอนุบาลลูก
ปลานิยมใช้ปลาป่นผสมรําจึงทําให้มีต้นทุนการผลิตสูง การนําวัตถุดิบ
อาหารที่หาได้ในท้องถิ่นมาทดแทนปลาป่นจึงเป็นอีกทางเลือกเพื่อลด
ต้นทุนในการอนุบาลลูกปลา อาทิ หนอนแมลงวันลาย เป็นอาหารมีชีวิตที่
พบตามถังน้ําหมักชีวภาพ ไม่เป็นพาหะนําโรค และมีโปรตีนสูงถึง 42%จึง
เหมาะเป็นอาหารสําหรับสัตว์ อาทิ ปลาคาร์ฟ ปลาสวยงาม และไก่ชน เป็น
ต้น (อานัฐ, 2560) จึงมีแนวคิดผลิตอาหารผสมหนอนแมลงวันลายป็นเพื่อ
ลดต้นทุนเลี้ยงปลาและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนให้สามารถต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารปลาเชิงพาณิชย์ต่อไปดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาอาหาร BSF Flakes สําหรับอนุบาลลูกปลานิล 22/ต.ค./2562
      การศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีผลต่อการป้องกันโรคเน่าของหอมแดง 22/ต.ค./2562
      การใช้กากมันสำปะหลังแห้งหมักยีสต์ต่อประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ 20/มี.ค./2562
      การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของหญ้าหวานต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรชาฝาง 20/มี.ค./2562
      การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 29/มิ.ย./2554