ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทร์เพ็ญ วรวสุวัส
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :0872180972
Email :