ชื่อ - นามสกุล :นายสุรพงษ์ มีศรี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :0898446497
Email :